Projekční a inženýrská kancelář
se sídlem v Brně

- Technický dozor stavebníka
- Autorský dozor projektanta

Technický dozor stavebníka

Zajištění kontroly postupu a kvality prací v souladu s projektovou dokumentací a s ohledem ke skutečnostem, které se na stavbě v průběhu realizace vyskytnou. Přejímání dokončených stavebních výkonů, kontrola a přejímání dílčích stavebních prací, zejména které budou dalšími stavebními činnostmi zakryty. Kontrolu správnosti vykazovaných prací ve vztahu na čerpání finančních prostředků. Stavebník je povinen zajistit technický dozor stavebníka v souladu s požadavky § 152 odst. 4 Stavebního zákona.

Autorský dozor projektanta

Zajišťujeme činnost zpracovatele projektové dokumentace, která ověřuje soulad prováděné stavby s touto dokumentací v průběhu výstavby. Zjištěné nedostatky a návrh na způsob i postup jejich odstranění jsou obvykle předmětem zápisu do stavebního deníku. Působnost autorského dozoru se vztahuje již na fázi realizační přípravy projektu (zpracování realizační dokumentace projektu) a souvisí jak s fází realizace projektu, tak s fází vyzkoušení a průkazů. Autorský dozor je vykonáván na základě smlouvy se stavebníkem obvykle osobou, která zpracovala příslušnou část dokumentace projektu. Na významných, technicky a architektonicky složitých stavbách je obvykle autorský dozor trvalý, na ostatních stavbách občasný, podle potřeby.